• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2017-2020
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНОТО МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Събитие

Дата и час

Място

1.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

26.07.2018 10.00 часа

общ. Тервел, с. Безмер

– къща за гости Мария - Невена

2.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

27.07.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

3.

Работна/информационна среща

30.07.2018г. 10.00 часа

общ.Тервел, гр.Тервел

– в сградата на общинска администрация ет.2

4.

Работна/информационна среща

30.07.2018г. 14.00 часа

общ.Тервел, с.Нова Камена

- Клуб на пенсионера

5.

Работна/информационна среща

31.07.2018г. 10.00 часа

общ. Тервел, с. Зърнево

Читалище „Стефан Караджа“ 

6.

Работна/информационна среща

31.07.2018г. 14.00 часа

общ. Тервел , с. Орляк

- в сградата на кметството

7.

Работна/информационна среща

01.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Крушари -

Заседателно зала на общинска администрация

8.

Работна/информационна среща

01.08.2018г. 14.00 часа

общ. Крушари , с. Лозенец -

в сградата на кметството

9.

Работна/информационна среща

02.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

10.

Работна/информационна среща

02.08.2018г. 14.00 часа

общ. Крушари, с. Коритен -

в сградата на Читалището

11.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

30.08.2018г. 10.00 часа

общ. Тервел, с. Безмер

- Клуб на пенсионера

12.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

31.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

13.

Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

29.10.2018г.

 10.00 часа

общ. Тервел, гр. Тервел - в сградата на общинска администрация ет.2

14.

Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

30.10.2018г.

10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг

Къща за гости " Хан Телериг"

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УКАЗАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

КЪМ СВОМР МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Указания за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до: 25.06.2018 г. 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Указанията за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, Указанията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт в

Раздел ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

pdf Приложение за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

публикувано на 01.06.2018 г.

 

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 23.05.2018 г. направи актуализация на индикативния график за  на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през 2018 г.

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2018 г.(изтегли)

От Управителния съвет

Публикувано на 28.05.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ
за процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.003 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По процедурата до крайния срок 15.03.2018 г. постъпиха 5 проектни предложения:

 •    BG06RDNP001-19.003-0001: Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община Крушари, област Добрич -  кандидат Община Крушари
•    BG06RDNP001-19.003-0002: "Рехабилитация на улици в гр.Тервел - Улица "Дунав" - участък от ул."Черни връх" до ул."Черно море";Улица 'Пирин" от О.К.13 до О.К.56 и Улица "Тимок" от О.К 56 до О.К.63" – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0003: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел - кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0004: Обновяване на площад „Старият дъб в гр.Тервел“ – зона за отдих – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0005: Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер - кандидат Община Тервел

Към 27 април Комисията за подбор на проектни предложения приключи оценката.
Оценителният доклад на КППП е одобрен с Протокол на УС от 30.04.2018 (pdfизтегли).
Процедурата е в процес на проверка на извършения подбор на проектни предложения от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.

 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение МИГ Тервел-Крушари

 Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел с решение от  04.04.2018 г. свиква Общо събрание на Сдружението на 26 април 2018 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Промяна  в описание на мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари, произтичаща от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 2018 г.), с който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл.9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020.
  2. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница http://www.mig-tk.org/bg/ на МИГ Тервел-Крушари:

pdfПисмо от МЗХ относно необходимост от изменение на мерки в одобрените Стратегии
pdfИзвадка от Държавен вестник

От Управителния съвет