• 01
  • 02
  • 03
  • 04


ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК

на избраните външни експерти-оценители по подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари
pdfизтегли.

Публикувано на 14.03.2018 г.

 


 


ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК

на одобрените кандидати за външни експерти - оценители по подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари (Резултати от Етап 1 на оценката) pdfизтегли.

Публикувано на 9.03.2018 г.