• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.012 МИГ Тервел-Крушари:

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - прием 2018 г.

Списък на одобрените проекти (Изтегли)

Публикувано на 09.11.2018 г.