• 01
  • 02
  • 03
  • 04

О Б Я В А

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

СЕ ПРИЕМАТ ДО 30 СЕПТЕМВРИ

Остават 10 дни за приемане на проектни предложения за подпомагане по всичките 7 мерки на Стратегията за местно развитие. Заявления за финансово подпомагане се приемат всеки работен ден в офиса на МИГ в гр.Тервел, ул.„Цар Калоян”  №11.

Общият бюджет за финансиране на проекти е в размер на 3 114 700 лв. Тези средства са разпределени по мерки и може да се кандидатства с проекти по всяка мярка до изчерпване на нейния бюджет.

До момента към МИГ са подадени 40 заявления от лица и организации от територията на общините Тервел и Крушари. От тях МИГ е одобрил 30, които са внесени в ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ с искане за финансиране. До момента фондът е одобрил 16 проекта и за тях са подписани договори за финансово подпомагане с кандидатите. Останалите внесени проекти са в процес на оценка.

Наличният бюджет по мерките е както следва:

Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“   83 349 лв.
Мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ 460 400 лв.
Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности“        -
Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ 194 900 лв.
Мярка 313 – „Опазване и подобряване на селското наследство“ 118 000 лв.
Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селата“  311 496 лв.
Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“ 159 199 лв.

След приключване на приема за 2013 година, за останалите неизразходвани средства се очаква да бъде обявен нов прием на заявления – от януари до април на 2014 година.

Указания и формуляри за кандидатстване с проекти можете да намерите  в сайта www.mig-tk.org.

Консултации по кандидатстването можете да получите в офиса на МИГ-а в гр.Тервел, ул.„Цар Калоян” №11