• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2013 г.

По Програмата за развитие на селските райони МИГ Тервел-Крушари разполага с 3 114 700 лв., предназначени за финансиране на проекти в областта на земеделието, за развитие на бизнес и за благоустрояване на публични обекти на територията на общините Тервел и Крушари.

След като в края на 2012 година бяха приети, оценени и подбрани първите проекти, приемът продължи през цялата 2013 година и приключи на 30 септември. През този период към МИГ-а бяха подадени общо 48 проекта, от които 37 са от частни лица и фирми, 10 са от общини и един от неправителствена организация. От всички тях МИГ-ът е одобрил  39  проекта на обща стойност 3 560 хил лв,, като субсидията, предоставяна от МИГ-а чрез ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ е в размер на около 2,5 млн. лв.. За неусвоените средства в размер на около 600 хил.лв. МИГ-ът ще обяви в началото на 2014 година покана за приемане на нови проекти, с краен срок до  28 февруари 2014 г.. След оценяване и класиране на тези проекти, се очаква до средата на следващата година МИГ Тервел-Крушари да има подписани договори с бенефициенти за всичките отпуснати й 3 114 хил лв.

До момента в областта на земеделието са  одобрени 16 проекта. От тях 8 са на зърнопроизводители,  болшинството обработващи до 500-1000 дка, 5 са за отглеждане на овощни градини, включително проект за оборудване на цех за производство на сокове. Два проекта са за отглеждане на лавандула и един за животновъдна ферма.

Останаха неизползвани почти половината (около 215 хил.лв.) от предвидените средства  за преработвателни предприятия. За съжаление бяха представени само два проекта за преработка на селскостопанска продукция. Единият от тях е иновативен за територията – в село Северняк, община Крушари е планирано да се изгради цех за производство на пелети за отопление. Клиенти на фирмата се очаква да бъдат стопански субекти – семейни хотели, заведения за обществено хранене, магазини и др., а също и фирми, търгуващи на едро и дребно с материали за отопление. Друга група потребители на продукцията ще бъдат училища, детски градини, домове, хосписи, административни сгради и т.н., както и физически лица, закупуващи с индивидуални покупки по-малки количества пелети.

По мерките за развитие на неземеделски бизнес не се явиха кандидати за създаване на производствени предприятия, което е проблем за двете общини. Всичките 9 проекта са в областта на услугите. Ще бъдат обновени и оборудвани три фурни, три къщи за гости и един магазин за строителни материали. Ще се изградят автосервиз и фитнес зала.

Двете общини ще използват отпуснатия през  МИГ-а финансов ресурс за обновяване на публични обекти.  Ще се благоустроят и ще се подобрят условията в домовете за стари хора в с. Добрин и с. Савово.

Община Тервел изпълнява 4 проекта, по които се създават центрове за социални услуги – в с.Коларци и в с.Нова Камена. Те ще дадат възможност за предоставяне на общинските  социални услуги „домашен социален патронаж“ и „социална трапезария“ за населението на 10 околни села. Неизползвани сгради ще се приспособят за изграждане на кухни, те ще се оборудват и обзаведат, ще се закупят автомобили за разнасяне на храна.  

По 4 проекта в двете общини ще се реконструират и ремонтират части от уличната мрежа и  тротоарите, ще бъдат благоустроени и озеленени паркови пространства в няколко населени места, като се  изградят детски площадки, беседки, ще се създаде подходяща среда за осъществяване на социални контакти, спортуване на открито и отдих.

Разпределението на средствата между двете общини, както при частните проекти, така и при  публичните, е пропорционално на населението на общините.