• 01
  • 02
  • 03
  • 04

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

По т.1 от дневния ред :
1. Общото събрание приема междинния отчет за изпълнението на Стратегията за местно развитие за периода 13.06.2012 г. – 30.09.2013 г.
2. Общото събрание дава съгласие за удължаване срока на приемане на проектни предложения през 2014 година в рамките на неусвоения бюджет, ако тази възможност  бъде нормативно уредена.
3. Общото събрание дава съгласие за прехвърляне на неусвоени средства от мярка 123 към мярка 121, в рамките на нормативно допустимото.


По т.2 от дневния ред:
1. Дава съгласие за кандидатстване на МИГ Тервел-Крушари като партньор в общ проект по мярка 421 "Повишаване на конкурентоспособността на местните селскостопански продукти чрез транснационална промоция в Румъния и България" с координираща организация Местната инициативна група "Аргеш" , Румъния.
2. Възлага на екипа за управление на МИГ-а да подготви споразумение за сътрудничество и проект, с който да кандидатства пред МЗХ по мярка 421.