• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПОКАНА

за прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за местно развитие на територията на Тервел – Крушари за 2014 година

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 06.01.2014 г., Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 20 от 27.01.2014 г., допълнена със Заповед и № 21 от 26.02.2014 г., чл.23, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №23/18.09.2008г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие (СМР) на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” и при спазване на изискванията на Наредба № 8/03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”


СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

КАНИ

Всички желаещи да подадат заявление за подпомагане  по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” към Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Целта на мярката е:
•    Да се разнообрази произвежданата на територията земеделска продукция и да се повишат качеството й чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
•    Да се повиши делът на биологично чистата земеделска продукция;
•    Да се внедряват технологии щадящи околната среда.
•    Да се увеличи делът на продукцията от животновъдни  ферми, работещи в съответствие със стандартите на Общността.
Мярката се прилага само на територията на МИГ „Тервел-Крушари“.

Могат да кандидатстват:

•    Земеделски производители (физически и юридически лица) за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
•    Признати организации на земеделски производители - за  инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители.

Допустими за подпомагане са лица, които имат постоянен адрес – за физически лица, и седалище за еднолични търговци и юридически лица на територията на МИГ. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ.

Размерът на проектите е: от 5 000 лв. до 150 000 лв.
Размерът на финансовата помощ е от 40% до 60% от размера на проекта (за подробности виж приложение № 14.5 - Мерки на СМР на МИГ Тервел – Крушари).

Бюджетът на общия публичен принос по мярка 121 на СМР на МИГ Тервел - Крушари на настоящата покана е 169 042 лв.

Обхватът на мярката, допустимите дейности, допустимите разходи, недопустимите разходи и критериите за оценка на проектите са описани в приложение № 14.5 – Мерки на СМР на МИГ Тервел – Крушари

Проекти ще се приемат от 31 януари до 17:00 часа на 28 февруари 2014 г. в Офиса на МИГ Тервел-Крушари в гр.Тервел, ул.”Цар Калоян” №11.

Документи за кандидатстване:

•  Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 06.01.2014 г.;
•  Заповеди на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” №20 от 27.01.2014 г. и №21 от 26.02.2014 г.;
•  СМР на МИГ Тервел–Крушари и приложенията, представляващи неразделна част от нея;

•  Насоки за кандидатстване по мярка 121;

•  Формуляри за кандидатстване; (zipизтегли )
•  Наредба № 23/18.12.2009 г. на МЗХ
;
•  Наредба № 8/ 3.04.2008 на МЗХ.