• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПОКАНА

за прием на заявления за подпомагане по Мярка  123 “Добавяне на стойност към земеделски продукти“ от Стратегията за местно развитие на територията на Тервел – Крушари за 2014 година

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 06.01.2014 г., Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” №20 от 27.01.2014 г., чл.23, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №23/18.09.2008г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие (СМР) на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” и при спазване на изискванията на Наредба № 18/26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски продукти”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

КАНИ

Всички желаещи да подадат заявление за подпомагане  по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски продукти” към Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”.

Целта на мярката е:
Да се подкрепят предприятия от хранително-преработвателната промишленост  на територията на общини Тервел и Крушари да:
•    въведат нови продукти, процеси и технологии;
•    подобрят качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
•    постигнат съответствие със стандартите на Общността;
•    подобрят опазването на околната среда.
Мярката се прилага само на територията на МИГ „Тервел-Крушари“.

Могат да кандидатстват:
Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро или малки предприятия, включително пазари на производители.

Допустими за подпомагане са лица, които имат постоянен адрес – за физически лица, и седалище за еднолични търговци и юридически лица на територията на МИГ. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ.

Размерът на проектите е: от 20 000 лв. до 360 000 лв.
Размерът на финансовата помощ е от 50 % до 60 % от размера на проекта (за подробности виж приложение № 14.5 – Мерки на СМР на МИГ Тервел Крушари).

Бюджетът на общия публичен принос по мярка 123 на СМР на МИГ Тервел - Крушари на настоящата покана е 60 200 лв.

Обхватът на мярката, допустимите дейности, допустимите разходи, недопустимите разходи и критериите за оценка на проектите са описани в приложение № 14.5 – Мерки на СМР на МИГ Тервел Крушари.

Проекти ще се приемат от 31 януари до 17:00 часа на 28 февруари 2014 г. в Офиса на МИГ Тервел-Крушари в гр.Тервел, ул.”Цар Калоян” №11.

Документи за кандидатстване:

•    Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 06.01.2014 г.;
•    Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 20 от 27.01.2014 г.;
•    СМР на МИГ Тервел – Крушари и приложенията, представляващи неразделна част от нея;

•    Насоки за кандидатстване по мярка 123;
•    Формуляри за кандидатстване;(zipизтегли )
•    Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ;
•    Наредба 18/26.06.2008 на МЗХ;