• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПОКАНА

за прием на заявления за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегията за местно развитие на територията на Тервел – Крушари за 2014 година

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 06.01.2014 г., Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” №20 от 27.01.2014 г., чл.23, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №23/18.09.2008г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие (СМР) на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” и при спазване на изискванията на Наредба № 29/11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”


СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

КАНИ

Всички желаещи да подадат заявление за подпомагане  по мярка 312
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” към Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”


Целта на мярката е:
Да се осигури подкрепа за малки предприятия на територията на МИГ, които:
•    работят за разнообразяване и утвърждаване на местния продукт  и използват предимно местни ресурси;
•    подобряват достъпа до услуги и заетост на населението;
•    създават туристически продукт, който привлича интереса към територията.

Мярката се прилага само на територията на МИГ „Тервел-Крушари“.

Могат да кандидатстват:
Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г., като земеделски стопани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност.

Допустими за подпомагане са лица, които имат постоянен адрес – за физически лица, и седалище за еднолични търговци и юридически лица на територията на МИГ. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ.

Размерът на проектите е: от 10 000 лв. до 160 000 лв.
Размерът на финансовата помощ е от 70 % до 80 %  от размера на проекта (за подробности виж приложение № 14.5 - Мерки на СМР на СНЦ “МИГ Тервел Крушари“).

Бюджетът на общия публичен принос по мярка 312 на СМР на МИГ Тервел - Крушари на настоящата покана е 178 344 лв.

Обхватът на мярката, допустимите дейности, допустимите разходи, недопустимите разходи и критериите за оценка на проектите са описани в приложение № 14.5 – Мерки на СМР на МИГ „Тервел Крушари.

Проекти ще се приемат от 31 януари до 17:00 часа на 28 февруари 2014 г. в Офиса на МИГ Тервел-Крушари в гр.Тервел, ул.”Цар Калоян” №11.

Документи за кандидатстване:

•    Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 06.01.2014 г.;
•    Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 20 от 27.01.2014 г.;
•    СМР на МИГ Тервел – Крушари и приложенията, представляващи неразделна част от нея;

•    Насоки за кандидатстване по мярка 312;

•    Формуляри за кандидатстване;
(zipизтегли );
•    Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ;

•    Наредба 29/11.08.2008 на МЗХ.