• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2014 Г. И ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД

 След като периодът за прием на заявления по СМР беше удължен до 28 февруари 2014 г., към МИГ Тервел-Крушари през 2014 г. допълнително бяха подадени 12 проектни предложения – шест от фирми, по мерки 121 и 312 и шест от общини, по мерки 313, 321 и 322. От тях бяха одобрени и внесени в ДФЗ единадесет проекта. С това приключи работата по прием на заявления за подпомагане за програмния период 2006-2013 г.
Така може да се обобщи, че през целия период към МИГ Тервел-Крушари са постъпили общо 60 проектни предложения. От тях 32 са от частни лица и фирми, 16 от общини и едно от неправителствена организация. Одобрените от МИГ проекти са 52, като една част от тях са одобрени от ДФЗ, други са в процес на разглеждане, а броят на сключените договори е 27. От всички подадени проекти МИГ е отхвърлила 8, а ДФЗ - 4 проекта. Два проекта са оттеглени от кандидатите, като единия от тях е оттеглен след сключването на договор.  Разпределението на проектите по мерки е следното:

Мярка

Внесени проекти

Отхвърлени
от МИГ

Отхвърлени
от ДФЗ

Изтеглени

В процес на
разглеждане

Сключени
договори

121 Модернизиране на земеделските стопанства 23 3 1 1 6 12
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 3 1 2
311 Разнообразяване към неземеделски дейности 4 1 1 2
312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 13 4 3 6
313 Насърчаване на туристическите дейности 2 1 1
321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 10 6 4
322 Обновяване и развитие на населените места 5 1 1 3
Общо 60 8 4 2 19 27

 Очакваното разпределение на субсидиите, част от които са одобрени, а за част от тях са сключени и договори е, както следва:

 

Мярка

Брой проекти

Субсидия

121

Модернизиране на земеделските стопанства

18

656 525,13

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

2

247 223,83

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

2

195 490,33

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

9

547 889,77

313

Насърчаване на туристическите дейности

1

55 870,00

321

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

10

659 094,76

322

Обновяване и развитие на населените места

4

340 925,06

Общо

46

2 703 018,48

Средствата, с които МИГ разполагаше през програмния период за финансиране на проекти в областта на земеделието, за развитие на бизнес и за благоустрояване на публични обекти на територията на общините Тервел и Крушари, бяха на стойност 3 114 700 лв. Това означава, че очакваното усвояване на тези средства е около 88%.

По мерки очакваното усвояване е следното:

 

Мярка

Бюджет

Субсидия

Процент на усвояване

121

Модернизиране на земеделските стопанства

677 570,00

656 525,13

96,89

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

307 430,00

247 223,83

80,42

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

197 500,00

195 490,33

98,98

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

605 200,00

547 889,77

90,53

313

Насърчаване на туристическите дейности

118 000,00

55 870,00

47,35

321

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

660 000,00

659 094,76

99,86

322

Обновяване и развитие на населените места

549 000,00

340 925,06

68,10

 

Общо

3 114 700  

2 703 018,48

86,78

Най-много като брой, а и с висок процент на усвояване на средствата са проектите по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“.  В по-голямата си част това са проекти за закупуване на земеделска техника, но има и проекти за ремонт на помещения, за създаване на нови насаждения, а също и два проекта в животновъдството и два в пчеларството.
По мерките за развитие на неземеделски бизнес – 311 и 312 проектите са главно в областта на услугите и къщи за гости.

 

По-подробна информация за одобрените проекти ще намерите тук.