• 01
 • 02
 • 03
 • 04

 

Екипът на МИГ Тервел - Крушари информира заинтересованите страни, че има забавяне в обявения Индикативен график за 2017 г. за прием на проекти към Стратегията за ВОМР. Отлагането на приемите е предизвикано от независещи от МИГ причини, като ситуацията е идентична за всички 40 местни инициативни групи с одобрени стратегии в страната. Забавянето на приемите се дължи на:

 • Предстоящи промени в Закона за държавните помощи;
 • Очакване на Указания от Управляващия орган (Министерство на земеделието, храните и горите - МЗХГ) за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките, включени в Стратегията; 
 • Необходимост от съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо); 
 • Обнародване на Наредба  по под-мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, каквато все още липсва.

Съгласно получени от МЗХГ Указания за прием на проекти, МИГ следва да се придържат към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, а в случаите когато за определени мерки няма наредби да не бъде обявяван прием. Очаква се липсващите наредби да бъдат приети най-рано в края на годината, като наред с това се подготвят изменения и по вече публикуваните наредби по под-мярка 7.2 и под-мярка 4.2 от ПРСР.

Приемите по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари ще бъдат насрочени и индикативната годишна работна програма ще бъде актуализирана след влизане в сила на измененията в горецитираната правна уредба или след получаване на съответните указания от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 - МЗХГ.


ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 24 февруари 2017 г. направи промени в реда на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през първите две години на изпълнението й. Беше одобрен

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2017 г.xls(изтегли)

Приемът на проекти към МИГ Тервел-Крушари ще започне от 2017 г. по следния индикативен график:

 • За земеделци:
  Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  - от 4 септември до 20 октомври.
 • За преработвателна промишленост:
  Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти - от 24 юли до 24 август 2017 г.. Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 можете да намерите тук.
 • За общини:
  Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - от 5 юли до 24 август 2017 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
 • Подмярка 19.7.6 Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията - от 11 септември до 20 октомври 2017 г.

Проекти по :

 • Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

  ще се приемат през 2018 г.

От Управителния съвет

Публикувано на 02.03.2017 г.