• 01
  • 02
  • 03
  • 04

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Съгласно индикативния график за 2017 г., проекти по подмярка 6.4 ще се приемат през 2018 г.