• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 12.02.2018 - 15.03.2018

 pdfНасоки за кандидатстване по подмярка 7.2 - актуализирани (с рамкиране и с допълнена декларация за неприложими документи)

       Приложения:

           xlsОсновна информация; актуализирана (с допълнена декларация)
           xlsТаблица на допустимите инвестиции; (заменена с формуляр на ДФЗ)
           pdfСписък с активи;
           zipДекларации, приложими по 7.2; допълнени с декларация за неприложими документи
           pdfКритерии за административно съответствие;
           pdfКритерии за допустимост;
           pdfКритерии за техническа и финансова оценка;
           pdfИнструкция за попълване на формуляр;
           docФормуляр за мониторинг.

Публикувано на 12.02.2018 г. 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 05.01.2018 - 15.02.2018

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

pdfНасоки за кандидатстване по подмярка 7.2;

     Приложения:

  1. xlsОсновна информация за проектното предложение по 7.2;
  2. xlsТаблица на Допустимите Инвестиции за 7.2;
  3. pdfНасоки за финансов анализ по 7.2;
  4. xlsПримерни таблици за ФА;
  5. pdfСписък с активи;
  6. zipДекларации, приложими по 7.2

Публикувано на 24.11.2017 г.