• 01
  • 02
  • 03
  • 04


Процедура за подбор на проекти
pdfпроцедура

Вътрешни правила за работа на оценителната комисия

pdfправила

 Инструкция за оценителите по Подмярка 7.2

pdfинструкция

Правила за прилагане на изискванията за държавни помощи

pdfправила