• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ОБЯВА
за прием на проектни предложения
по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
към Стратегията за ВОМР на  СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 4.01.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Наименование на процедурата:

МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

·       Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;
·       Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
·       Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;

 Допустими кандидати: Община Тервел и община Крушари.

Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за:

 • Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 • Допустими за финансова помощ са следните разходи:

  1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

  а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
  б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква "а";

  2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане - до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

  3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи - до пазарната им стойност;

  4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква "а", т. 2 и 3.

  Период за прием:

  Начало: 12.02.2018 година                     Краен срок: 15.03.2018 година, 17:00 часа.

   Бюджет на приема: 1 150 000 лв.

  Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 10 000 лв.Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 300 000 лв.

  Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

  Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта

   Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

  ТОЧКИ

  1/ За проекти за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места; за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване; за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на културна инфраструктура, инвестицията е в населени места с общо население:

    - от 100 до 200 души
    - от 200 до 300 души
    - от 300 до 400 души
    - от 400 до 500 души
    - от 500 до 600 души
    - от 600 до 800 души
    - от 800 до 1000 души
    - от 1000 до 1200 души
    - над 1200 души  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  100

  2/  За проекти за инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура:

   o   Вид на училището или детското заведение:
       -  средищни (обслужващи повече от едно населено място) или обединени училища или детски заведения с повече от 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 4 школи
       -  училища обслужващи само населеното място или детски заведения с 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 3 школи
       -  детски заведения с една група или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 2 школи 
  o   Инвестицията е на обр. инфраструктура в населено място с повече от 20% население от малцинствени групи съгласно обективен статистически източник.

   

  до 70
  70


  50

  30

   30

  3/  За проекти за инвестиции в подобряване на социална инфраструктура:

   o   за инвестиции в социално заведение, предлагащо услуги за стари/възрастни хора
   o   социалната услуга обхваща:
        -    под 50 потребители
        -    от 50 до 100 потребители
        -    от 100 до 200 потребители
        -    над 200 потребители
  o   над 50% от потребителите на социалната услуга са от уязвимите и малцинствени групи

   

  40

  10
  20
  30
  40
  20

  Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 20 точки.

  Лица за контакт:
  Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Даниела Николова, тел. 0899122108
  Координатор – Невена Кирова, тел. 0887469928

  Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
  -       в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
  -       на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари www.mig-tк.org и
  -       в офиса на МИГ-а в гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“ №11.

  Начин на подаване на проектните предложения:
  Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.


  Процедура за подбор на проекти
  pdfпроцедура

  Вътрешни правила за работа на оценителната комисия

  pdfправила

   Инструкция за оценителите по Подмярка 7.2

  pdfинструкция

  Правила за прилагане на изискванията за държавни помощи

  pdfправила  КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 19.7.6
  Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията

   

  Указания и образци на документи за кандидатстване за подмярка 19.7.6 ще бъдат публикувани тук не по-късно от 3 месеца преди публикуване на поканата за подбор на проекти.

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - 
  Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
  на всички видове малка по мащаби инфраструктура
  Прием 12.02.2018 - 15.03.2018

   pdfНасоки за кандидатстване по подмярка 7.2

         Приложения:

             xlsОсновна информация;
             xlsТаблица на допустимите инвестиции;
             pdfСписък с активи;
             zipДекларации, приложими по 7.2;
             pdfКритерии за административно съответствие;
             pdfКритерии за допустимост;
             pdfКритерии за техническа и финансова оценка;
             pdfИнструкция за попълване на формуляр;
             docФормуляр за мониторинг.

   


   

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - 
  Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
  на всички видове малка по мащаби инфраструктура
  Прием 05.01.2018 - 15.02.2018

   ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

  pdfНасоки за кандидатстване по подмярка 7.2;

       Приложения:

  1. xlsОсновна информация за проектното предложение по 7.2;
  2. xlsТаблица на Допустимите Инвестиции за 7.2;
  3. pdfНасоки за финансов анализ по 7.2;
  4. xlsПримерни таблици за ФА;
  5. pdfСписък с активи;
  6. zipДекларации, приложими по 7.2

  Публикувано на 24.11.2017 г.

  КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
  Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

  Съгласно индикативния график за 2017 г., проекти по подмярка 6.4 ще се приемат през 2018 г.