• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Мярка 313 - покана 1

Публикуван на: .

ПОКАНА

За прием на заявления за подпомагане по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности”
от Стратегията за местно развитие на територията на Тервел – Крушари
за периода 2012 -2013 ( 2015) година

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 26 юли 2012 г. , Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 1 от 26.07.2012 г., чл.23, ал.1 и 2, т.2 от Наредба №23/18.09.2008г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” и при спазване на изискванията на Наредба № 32/ 12.09.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка„ Насърчаване на туристическите дейности”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

КАНИ

Всички желаещи да подадат заявление за подпомагане  по мярка 313 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” към Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“

Целта на мярката е:
• Създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм на територията на Община Крушари;
• Повишаване на атрактивността на места със съхранено природно,културно и историческо наследство в Община Крушари посредством разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители Мярката се прилага само на територията на МИГ „Тервел-Крушари“.

Могат да кандидатстват:
Община Крушари и юридически лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община Крушари.

Размерът на проектите е: от 10 000 лв. до 60 000 лв.
Размерът на финансовата помощ е:
• 100% от общите допустими разходи за проекти на общини;
• 100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел за негенериращи приходи проекти в обществен интерес;
• до 70 % от общата стойност на допустимите разходи за други проекти на неправителствени организации

(за подробности виж приложение № 14.5 на СМР на СНЦ МИГ „Тервел Крушари“).

Бюджетът на общия публичен принос по мярка 313 на СМР на СНЦ ”МИГ Тервел Крушари“ на настоящата покана е 59 000 лв. Бюджетът на общия публичен принос по мярка 313 общо за СМР на СНЦ ”МИГ Тервел Крушари“ е 118 000 лв.

Обхватът на мярката, допустимите дейности, допустимите разходи, недопустимите разходи и критериите за оценка на проектите са описани в приложение № 14.5 на СМР на СНЦ МИГ „Тервел Крушари“.

Проекти ще се приемат до 17:00 часа на 30.11.2012г. в Офиса на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ в гр.Тервел, ул.”Цар Калоян” №11.

Документи за кандидатстване:

 

•  Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 26 юли 2012 г.;
•  Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 1 от 26.07.2012 г.;
• СМР на СНЦ “МИГ Тервел – Крушари и приложенията, представляващи неразделна част от нея;

• Насоки за кандидатстване по мярка 313; (zipизтегли)

• Формуляри за кандидатстване;(zipизтегли)

• Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ; (pdfизтегли)

• Наредба 32/ 12.09.2008 на МЗХ.(pdfизтегли)