• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Мярка 321-покана 1

Публикуван на: .

ПОКАНА

За прием на заявления за подпомагане
по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от Стратегията за местно развитие на територията на Тервел – Крушари
за периода 2012 -2013 ( 2015) година

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 26 юли 2012 г. , Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 1 от 26.07.2012 г., чл.23, ал.1 и 2, т.2 от Наредба №23/18.09.2008г. на МЗХ и Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари ” и при спазване на изискванията на Наредба № 25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

КАНИ

Всички желаещи да подадат заявление за подпомагане 
по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

към Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Целта на мярката е:
• Да се подобри достъпа на населението на територията  до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
• Да се подобри достъпа на населението от  територията до социални услуги;
• Да се подобри достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии.

Мярката се прилага само на територията на МИГ „Тервел-Крушари“.

Могат да кандидатстват:
1. Община Тервел и община Крушари;
2. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Допустими за подпомагане са лица, които имат  седалище за юридическите лица на територията на МИГ. Не са допустими за подпомагане юридически лица, имащи клон на територията на МИГ, ако юридическите лица , открили клона, нямат седалище на територията на МИГ.

Размерът на проектите е: от 6 000 лв. до 140 000 лв.

Размерът на финансовата помощ е от 70 % до 100 % от размера на проекта (за подробности виж приложение № 14.5 на СМР на СНЦ “МИГ  Тервел Крушари“).

Бюджетът на общия публичен принос по мярка 321 на СМР на СНЦ ”МИГ Тервел Крушари“ на настоящата покана е 330 000 лв. Бюджетът на общия публичен принос по мярка 321 общо за СМР на СНЦ ”МИГ Тервел Крушари“ е 660 000 лв.

Обхватът на мярката, допустимите дейности, допустимите разходи, недопустимите разходи и критериите за оценка на проектите са описани в приложение № 14.5 на СМР на СНЦ “МИГ Тервел Крушари“.

Проекти ще се приемат до 17:00 часа на 30.11.2012г. в Офиса на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ в гр.Тервел, ул.”Цар Калоян” №11.

Документи за кандидатстване:

Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 3 от 26 юли 2012 г.;
Заповед на изпълнителния директор на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” № 1 от 26.07.2012 г.;
• СМР на СНЦ “МИГ Тервел – Крушари и приложенията, представляващи неразделна част от нея;
• Насоки за кандидатстване по мярка 321(zipизтегли)
• Формуляри за кандидатстване(zipизтегли)
• Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ (pdfизтегли)
• Наредба 25/29.07.2008 г. на МЗХ(pdfизтегли)