• 01
 • 02
 • 03
 • 04

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ И НА СТРАТЕГИЯТА МУ ЗА ВОМР

На 31 май 2016 г. МИГ Тервел-Крушари кандидатства със заявление за предоставяне на финансова помощ в обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 svomr-p1

 Подадени са за одобрение 53 стратегии за ВОМР. Очаква се да бъдат одобрени не повече от 30 от тях, което ще стане ясно към месец септември 2016 г.

На 12 май 2016 г. Общото събрание на Сдружение МИГ Тервел-Крушари
и
збра  Управителен съвет в състав:

 1. Община Тервел, с адрес гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Св.Св. Кирил и Методий» №8, представлявана от Живко Жеков Георгиев, по силата на Решение на Общинския съвет №2-24/16.03.2016 на Общински съвет Тервел, избран за председател на УС.
 2. Община Крушари,  с адрес с. Крушари, обл.Добрич, ул. «9-ти септември» №3-А, представлявана от общинския съветник Иван Митев Иванов по силата на Решение на Общинския съвет №2/21 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Крушари
 3.  Сдружение “Шахматен клуб Хан Тервел” с адрес гр. Тервел ул. «Цар Калоян» №11, представлявано от Красимир Прокопов Георгиев, определено с решение на УС на дружеството от 18.04.2016 г.
 4. ЕТ”Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов» със седалище и адрес на управление с. Крушари, обл. Добрич, с.Лозенец, ул. «Четвърта» №4, представлявано от Кирил Петров Жендов
 5. Земеделски производител Христо Димитров Христов с адрес с. Крушари ул. Г.Димитров» №14, общ.Крушари, обл.Добрич
 6. НЧ” Йордан Драгнев- 1894“ със седалище и адрес на управление с.Крушари, област Добрич,  представлявано съгласно Решение на Общото събрание  от 26.04.2016 от Дияна Георгиева Иванова
 7. «ТРИАДА» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Хан Аспарух» №4,  представлявано от Валентин Петров Петров, определено с решение на ОС на дружеството от 11.05.2010г.
 8.  «ГИФ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. “Цар Иван Асен II” №34,  представлявано от Шенол Мехмед Али, определено с решени на ОС на дружеството от 20.04.2016
 9. НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893» със седалище и адрес гр. Тервел, ул. «Хан Аспарух» №36,  представлявано от Невена Куртева Денева, определена с решение на ОС на читалището от 16.04.2010г.

Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
на МИГ Тервел-Крушари на 11.05.2016 г. в гр.Тервел

img 2127 img 2128 img 2131

Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
на МИГ Тервел-Крушари на 10.05.2016 г. в с.Крушари

img 2101 img 2103 img 2106

Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-187/7.12. 2016 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

 П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ TЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПО ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ” НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.

До представителите на местните заинтересовани страни:
местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми,
НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

 В периода от 10 до 12 май ще се проведат срещи за  обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Тервел-Крушари, както следва:

-       за населението на община Крушари - на 10 май (вторник) от 10:30 - в залата на Общ. Крушари;
-       за населението на община Тервел - на 11 май (сряда) от 10:30 - в залата на Общ. Тервел;
-       за членове и кандидати за членове на сдружение МИГ Тервел-Крушари - на 12 май (четвъртък) в читалището на с. Телериг, общ. Крушари.

 Основание за изготвяне на Стратегия за ВОМР: В съответствие с НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., Министърът на земеделието и храните е обявил прием на заявления за одобрение на Местни инициативни групи (МИГ) и на стратегии за ВОМР с краен срок 31 май 2016 г.

 Основна цел на Стратегията за ВОМР:  Да се повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес; да се подобрят условията за живот и да се насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността на територията на общините Тервел и Крушари.

 Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 31 декември 2020 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 г.

 Финансиране на Стратегията за ВОМР: Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна в размер на 3 млн. евро и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода  ВОМР.

Кандидатстване с проекти към Стратегията за ВОМР: С предоставените за реализиране на Стратегията средства ще се подпомогнат проекти по избраните в нея мерки. В стратегията на МИГ Тервел-Крушари са включени  само мерки от ПРСР 2014-2020 г.. Със свои проекти към Стратегията ще могат да кандидатстват физически лица, които имат постоянен адрес на територията на двете общини и юридически лица със седалище и адрес на управление на тази територия и осъществяващи дейността си на нея.

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари е на разположение на интересуващите се:
-        в гр. Тервел – ст. 211 на Община Тервел (при Янка Димитрова) и
-        в с.Крушари -  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева).

 Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари и да участват в общественото обсъждане.

 От Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари

 ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ