• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение МИГ Тервел-Крушари

 Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква  общо събрание на членовете на сдружението на 12 май 2016 г. от 18.00 ч. в залата на Народното читалище в с.Телериг, общ. Крушари при следния дневен ред:

 1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие през 2015 г.
 2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението и освобождаване на членове на Сдружението.
 3. Промени в Устава на Сдружението.
 4. Избор на нов Управителен съвет.
 5. Обсъждане и приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари за програмния период 2014-2020 г.
 6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението:

 • в гр. Тервел – ст. 211 на Община Тервел (при Янка Димитрова) и
 • в с.Крушари -  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева) .

 От Управителния съвет

СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ

7 АПРИЛ 2016 г., ТЕЛЕРИГ

img 1825 img 1828 img 1832

СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

6 АПРИЛ 2016 г.

img 1807 img 1813 img 1817

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НПО
ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА


5 АПРИЛ 2016 г., ТЕРВЕЛ

img 1800 img 1804 img 1806

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ
НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

МИГ Тервел-Крушари кани хората и фирмите от територията на община Тервел и на община Крушари да участват в информационни срещи за консултиране на разработваната Стратегия за местно развитие.
Срещите ще се проведат съответно:

Събитие

Място

Дата и час

Среща с представители на читалища, училища, детски градини и НПО за консултиране на СМР

гр. Тервел, залата на ресторант "Приятели"

5 април – вторник
10:00 ч.

Среща със земеделски производители и представители на бизнеса от общ. Тервел

гр. Тервел, залата на ресторант "Приятели"

6 април – сряда
10:00 ч.

Среща със земеделски производители и представители на бизнеса от общ. Крушари

с. Телериг, Къща за гости с механа „Хан Телериг“

7 април – четвъртък
10:00 ч.


На тези срещи хората от двете общини ще могат да се запознаят с проекта на стратегията и да изкажат своето мнение за какви проекти, които да се реализират  на територията на техните общини, да бъде предоставена финансовата помощ.