• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ПРИЕМ ПО

Процедура № BG06RDNP001-19-338  МИГ Тервел-Крушари Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„

На 20.12.2019 г. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ стартира Процедура № BG06RDNP001 -19-338 в  ИСУН 2020 за пием на проектни предложения по ОБЯВА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „  прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на  МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Допустими кандидати по подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони са:

 •   Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на МИГ Тервел – Крушари и осъществяват дейностите по проекта на същата територия. Регистрирани  са преди повече от 1 година, включително читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
 •   Община Тервел и Община Крушари;

Процедурата е с два срока на прием.

Първи прием: Начало: 20.12.2019 г. / Краен срок 06.03.2020г. 17.30  часа.

Втори прием: Начало: 27.04.2020 г. / Краен срок: 17.06.2020г. 17:30 часа.

На 06.03.2020 г. изтече срокът за прием, като през определения период по подмярка 19.7.6 не са подадени проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001 -19-338 в  ИСУН 2020.

От Екипа на МИГ

 ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на сдружение МИГ Тервел-Крушари

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 14 Февруари 2020 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 06 март 2020 г. от 17.30 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

 1.  Представяне и приемане на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
 2. Представяне и приемане на годишен отчетен доклад на СНЦ „„МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2019 г.;
 3. Разглеждане и обсъждане на индикативен график за приеми по СВОМР за 2020 г.;
 4. Приемане на проектобюджет за текущи разходи на СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“ за 2020 г.;
 5. Промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-153 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР, за програмния период 2014-2020 г.;
 6. Вземане на решение  за удължаване срока на договор 1031/21.11.2018 год. между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  „ФЛАГ“ ЕАД.
 7. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

ДО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уважаеми кандидати и потребители на ИСУН 2020,

Поради актуализация на алгоритмите за подписване с КЕП на една от фирмите за предоставяне на удостоверителни услуги (B-trust), в ИСУН са публикувани Актуализирани указанията за подписване в ИСУН, които са предоставени  в частта със стъпките за подписване и подаване на проектно предложение, както и за подписване и подаване на отговор на въпрос до оценителната комисия.

Обновеното ръководство можете да откриете в секция "Помощ" на ИСУН, както и като прикачен документ в настоящата новина.

Ръководство за потребителя (Изтегли)

От екипа на МИГ Тервел – Крушари

Публикувано 14.02.2020г.

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група Тервел - Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел - Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са на основание чл.36 (1) от ПМС 161,  чл.9 , ал.1, т.8 от Споразумението, във връзка с чл.39, ал.3  от Наредба №22.

Предложението за изменение е по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, изразяващи се в пренасочване на остатъчен финансов ресурс от подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, към подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства.

Предложенията и мотивите за промени, както и тяхната допустимост са публикувани на интернет страницата на МИГ – Тервел -Крушари, с адрес: www.mig-tk.org, в раздел ИНФО ВОМР „Стратегия ”.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на  05.03.2020г. (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Публикувано 14.02.2020г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 05.02.2020г., за изменение на взети Решение на Управителния съвет от  22.03.2019 г., и  27.11.2019 и. и Заповед №14/22.03.2019г., Заповед №19/11.06.2019г. и Заповед №23/05.02.2020г. във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 /календарни/  дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.264 Подмярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа неземеделски дейности” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Първи прием:

Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок 10.03.2020 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано 05.02.2020г.