• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

№ BG06RDNP001-19-…………. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Виж)

Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 (Изтегли)


Публикувано на 23.05.2019 г. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 12.02.2018 - 15.03.2018

 pdfНасоки за кандидатстване по подмярка 7.2 - актуализирани (с рамкиране и с допълнена декларация за неприложими документи)

       Приложения:

           xlsОсновна информация; актуализирана (с допълнена декларация)
           xlsТаблица на допустимите инвестиции; (заменена с формуляр на ДФЗ)
           pdfСписък с активи;
           zipДекларации, приложими по 7.2; допълнени с декларация за неприложими документи
           pdfКритерии за административно съответствие;
           pdfКритерии за допустимост;
           pdfКритерии за техническа и финансова оценка;
           pdfИнструкция за попълване на формуляр;
           docФормуляр за мониторинг.

Публикувано на 12.02.2018 г. 


 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 - 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прием 05.01.2018 - 15.02.2018

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

pdfНасоки за кандидатстване по подмярка 7.2;

     Приложения:

  1. xlsОсновна информация за проектното предложение по 7.2;
  2. xlsТаблица на Допустимите Инвестиции за 7.2;
  3. pdfНасоки за финансов анализ по 7.2;
  4. xlsПримерни таблици за ФА;
  5. pdfСписък с активи;
  6. zipДекларации, приложими по 7.2

Публикувано на 24.11.2017 г.

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19-………………. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

 

Цялата обява (Виж)

Документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

публикувано на 23.05.2019 г.