• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с публикуваните документи за обществено обсъждане на Проект на Насоките по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията„ прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ.

На основание настъпили промени в Указанията на за публикуване в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 2020 на Процедури за прием на проектни предложения, се променя срокът на Първи прием  както следва:

Първи прием: Начало: 20.12.2019 г.    / Краен срок 06.03.2020г. 17.30  часа.

Втори прием: Начало: 27.04.2020 г.    / Краен срок: 17.06.2020г. 17:30 часа.

Качено на 12.11.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията „ прием 2019/2020 г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

Първи прием: Начало: 16.12.2019 г. / Краен срок 29.02.2020г. 17.30  часа.

Втори прием: Начало: 27.04.2020 г. / Краен срок: 17.06.2020г. 17:30 часа.

Целта на подмярка 19.7.6  е да посрещне нуждите на местните общности за съхраняване и популяризиране на местната идентичност посредством културното и природно наследство. Важна цел на мярката е да създаде условия за опознаването и оценяването на собствената територия, което е предпоставка за постигането на устойчива общност в дългосрочен план.
Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис(КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 19.7.6 (Виж тук)


Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 28.10.2019 г. 17:30 часа на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения по Подмярка 19.7.6 „Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията

Качено на 21.10.2019 г.

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

ПОДПИСА ПЪРВИЯ ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

През 2018г. бяха обявени три приема по съответните мерки от стратегията на ВОМР на МИГ Тервел – Крушари. Оценителните процедури по всички мерки са одобрени от УО и Държавен Фонд Земеделие – РА гр. София.

На 09.09.2019 г. между ДФ «Земеделие» - РА, МИГ Тервел-Крушари и община Крушари се подписа първият Административен договор за предоставяне на БФП в размер 137 255,00лв. за рехабилитация на две улици на територията на с. Крушари.

Виж цялата статия (Изтегли)

Публикувано 09.10.2019г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 02.09.2019г. във връзка с Решение на УС от 31.05.2019г., и Заповед №15/31.05.2019г. и №20/02.09.2019г., във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” и на основание  чл.11, ал.5, т.2 от  ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

СНЦ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” удължава с 30 дни срокът за  прием по Процедура за прием в ИСУН №BG06RDNP001-19.289  Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ.

Начало: 09.07.2019 г./ Краен срок 09.10.2019 г. 17:30 часа.

От Управителния съвет

Публикувано 03.09.2019г.

 

ДФ "Земеделие"

одобри  проведената Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.003 
МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Окончателния доклад от проведената процедура бе предоставен във Фонда на 30.04.2018 г.