• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тервел-Крешари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 07.06.2019 г. от 17.00 часа в  залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на УС през 2018 година;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 година;
  3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ – Тервел-Крушари“ през 2018 година;
  4. Решение за пререгистрация на МИГ – Тервел-Крушари“ в Търговския регистър към Агенция по вписванията
  5. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

От Управителния съвет

Качено на 17.05.2019 г.

ОБЯВА

по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  чрез подхода

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020

BG06RDNP001-19-264

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
МЯРКА
M06 — РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ прием 2019/2020 г.

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 01.05.2019г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На Вниманието на всички заинтересовани лица

МИГ Тервел – Крушари организира поредица от информационни събития – семинари, както и обучения на потенциални кандидати, за кандидатстване  по подмярка

6.4  Разнообразяване към неземеделски дейности от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията на МИГ Тервел - Крушари.

Графикът за провеждане на информационни семинари и обучения е както следва:

Събитие

Дата и час

Място

1.

Работна/информационна среща

04.04.2019г. 10.00 часа

общ.Тервел, гр.Тервел

- в сградата на общинска администрация ет.2

2.

Работна/информационна среща

05.04.2019г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Крушари -

Заседателно зала на общинска администрация

3.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР

11.04.2019г. 10.00 часа

общ. Тервел, гр.Тервел

Х-л Алгара – градски парк

4.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР

12.04.2019г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

Публикувано на 25.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове

 Първи прием: Начало: 03.05.2019 г./ Краен срок 14.06.2019 г. 17:30 часа.

Втори прием: Начало: 02.01.2020 г.   / Краен срок: 09.02.г. 2020г. 17:30 часа.

Подмярка 6.4. има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности в територията на действие на МИГ.

По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ  „Тервел-Крушари”чрез:

Ø  Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район;

Ø  Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности;

Ø  Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.


Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4  (Изтегли от тук)

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок дао 21.03.2019 г. на електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат публикувани в ИСУН, като част от Процедурата за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на 14.03.2019 г.

Съобщение относно приемите по подмяркa 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

С настоящото писмо, Ви уведомяваме, че на основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 10.08.2018г., и по индикативен график е определен Втори прием с Начало: 15.03.2019 г. и Краен срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа по подмярка 4.1.. След приключилият Първи прием на проектни предложения по подмярка 4.1 през 2018г., и проведената оценителна сесия, изцяло е изчерпан финансовият ресурс в размер на 750 000,00 лв. по стратегията за финансиране на проекти, поради което УС на МИГ на 06.03.2018 г. взе Решение за приключване на процедурата за прием и необявяване на Втори прием по подмярка 4.1. поради изчерпване на финансовия ресурс. Съгласно Обявата, „Вторият прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и договорени проекти, единствено и само при наличния остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти“. Поради отпадане на Втория прием по подмяркя 4.1 се редуцират сроковете по останалите три мерки 6.4, 7,2 и 19.7.6. предстоящи за обявяване на Процедури за приеми на проектни предложения през 2019 г., при което се взе решение и за актуализиране на Индикативния график на проекти през 2019 г. Предвид взетите Решения, МИГ Тервел –Крушари няма да обявява Втори прием на проекти по Процедура № BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» в ИСУН.

Публикувано на 14.03.2019 г.