• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг  на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Изтегли)

Публикувано на 02.01.2019г.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.076 МИГ Тервел-Крушари:

Подмярка 4.1.  «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» -  прием 2018 г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ (ВИЖ)

Публикувано на 19.12.2018 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка М04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Виж)

Публикувано на 18.12.2018 г.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

ПОДАДЕНИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.012 МИГ Тервел-Крушари:

Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - прием 2018 г.

Списък на одобрените проекти (Изтегли)

Публикувано на 09.11.2018 г.