• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ОБЯВА

за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка
M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.076

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 10.08.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.076 

 МИГ Тервел-Крушари Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

в ИСУН

1. Цел:

Основната цел на Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» е да подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, за да се постигне:

 • Модернизиране на малките и средни земеделски  стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски производители.
 • Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в съответствие със  стандартите на Общността.
 •  Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури ибиоземеделие.
 • 2. Приложно поле на подмярката и изключения.

  Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Подкрепа за развитие на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, с цел да се постигне:

 • Модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата;Обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на земеделската продукция;
 • Разширяване на площите заети с трайни насаждения: овощни градини, производство на зеленчуци оранжерийно и на открито;
 • Подобряване на условията за труд,  ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми;Подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.
 • 3. Допустими кандидати:

  Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката, трябва да отговарят на следните условия:

  1)  Да са Регистрирани земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

  2)  Минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;

  Ако са юридически лица, трябва да са:

  а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

  б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

  4.  Допустимите дейности

  По мярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат проекти с дейности за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство и икономическа устойчивост, чрез следните допустими дейности:

  1) Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

  2) Опазване на компонентите на околната среда; или

  3) Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

  4) Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

  осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

  5.  Период на приема:

  Първи прием: Начало: 20.09.2018 г.      / Краен срок: 16.11.2018 г. 17:30 часа.

  Втори прием: Начало: 15.03.2019 г.       / Краен срок: 30.04.2019 г. 17:30 часа

  Вторият прием по мярката ще бъде обявен след приключване на Първи прием и договорени  проекти, единствено и само при наличния остатъчен финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти.

  6. Бюджет на приема:

  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

  Средства от ЕЗФРСР

  (сума / процент)

  Национално съфинансиране

  (сума / процент)

  750 000 лв.

  675000 лв.

  75000 лв.

  100%

  90%

  10%

  7.  Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретна стратегия за ВОМР и за конкретен проект:

  Минимални и максимални стойности за един проект:

  · Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 000 лева

  · Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 96 000 лева

  · Минимален размер на общите допустими разходи по проект – 5 000 лв.;

  · Максимален размер на общите допустими разходи по проект: 160 000 лева

   

  Безвъзмездн финансова помощ: Общият размер на финансовата помощ е от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта.

   40 % от общите допустими разходи по проекта.

  Финансовата помощ се увеличава  в % за различните видове бенефициент:

   - 10 % за приоритетните сектори – животновъдство, трайни насаждения (без черупкови) и зеленчукопроизводство (без тикви);

  - 10 % за млади земеделски стопани. - "Млади земеделски стопани" са лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати - юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г.;

  - 10% за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

  8. Критерий за подбор:

  Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 20 точки.

  * Допустимо е да изберете съответствие само с един от критериите 3 „Размерът на стопанството в евро“!!!

  Праг за преминаване – 20 точки

  Максимален праг-100 точки

  ** Ще  бъдат финансирани проектите до изчерпване на бюджета за приема по подмярката.

   *** В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки и за които не достигат средства, същите ще бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ, (намален пропорционално, спрямо общата стойност на проектното предложение) след писмено съгласие на кандидатите и предоставен допълнителен финансов анализ на проекта . Ако кандидат/и откаже да бъде финансиран с по-нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия /те кандидат/и да бъдат финансирани с вече определения по-нисък интензитет на финансовата помощ. Средствата от отказал се кандидат се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти.

  9. Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни :

  -   В ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/;

  електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/

  -   в офиса на МИГ Тервел-Крушари – гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11

  ·    Лице за контакти – Даниела Николова – тел.: 0899122108

                                       Невена     Кирова    – тел.: 0887469928

  10. Подаването на проектни предложения към Стратегията  за ВОМР по настоящата процедура се извършва по електронен път в ИУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

  Документите за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

  Заповед и обява по подмярка 4.1 (Изтегли)

   

  Публикувано на 20.09.2018 г.

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  на сдружение МИГ Тервел-Крушари

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел –   Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 24 август 2018 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел - Крушари на 01 октомври 2018 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение  за формиране на парични фондове на СДРУЖЕНИЕТО на основание чл.43, ал.9 от Устава на МИГ Тервел – Крушари - теглене на краткосрочен кредит, който ще поеме СНЦ МИГ Тервел -Крушари, за покриване на временен недостиг на средства (т.н. мостово финансиране) до момента на верифициране/получаване на същите под формата на финансова помощ от ДФЗ по ПРСР 2014-2020г. за нуждите на МИГ- а за 2018 г. и 2019 г.
  2. Други

  При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението  на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/.

  От Управителния съвет

  Публикувано на 27.08.2018 г.

  ОБЯВА

  за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

  Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
  на селскостопански продукти” на
  мярка
  M04 „Инвестиции в материални активи“

  прием 2018 г.

  Процедура за подбор на проектни предложения

  в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

  На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от 26.06.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари”

  СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

  Обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.012   МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
  на селскостопански продукти” в ИСУН

  1.  Цел:

  Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Прилагането на подмярка 4.2. е в изпълнение на Приоритет 1: „Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности“ и е насочено към изпълнението на нейната Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и добавяне на стойност към местните селскостопански продукти.

  Подпомагането е насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти, със следните цели:

  ·       Производството на качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

  ·       Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти като се подкрепят създаването и разширяването на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията.

  ·       Създаване на производствени мощности за преработка на земеделска продукция като по такъв начин да се създадат условия за допълнителна заетост в територията.

  2.  Очаквани резултати:

  ·   Подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци;

  ·   Повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост и за по-доброто им интегриране в агрохранителната верига.

  ·   Създаване на устойчива заетост, на територията на МИГ Тервел - Крушари.

  ·    Изпълнението на подмярката ще окаже ефект по отношение на развитието на сектори плодове и зеленчуци, животновъдство и етерично-маслени култури, където се очаква засилване на връзката между производител и преработвател, устойчиво развитие и подобряване на пазарните позиции.

  3. Приложно поле на подмярката и изключения .

  Подпомагат се проекти, които водят до създаване на нови и подобряване дейността на съществуващи хранително-преработвателни предприятия чрез:

  ·    внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или.

  ·     внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;

  ·     подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

  ·     подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или ;

  ·     подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

  4.  Бюджет на приема:

  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 200 000 лв.- 100%

  ·    Средства от ЕЗФРСР(сума / процент)- 180 000 лв. -90%

  ·   Национално съфинансиране (сума / процент) -20 000 лв. -10%

  5. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретна стратегия за ВОМР и за конкретен проект:

  Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на общите допустими разходи: 15 000 лева
  • Максимален размер на общите допустими разходи: 150 000 лева
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 7 500 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 75 000 лева

  5.1. Процент на съфинансиране на проекти към стратегия за ВОМР: Процентът на съфинансиране от кандидата е най-малко 50 %.

  6.   Допустими кандидати:

  ·      Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Минималният стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

  ·       Предприятия (физически и юридически лица) регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

  7.   Допустимите дейности

  Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:

  1)    мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

  2)    плодове и зеленчуци;

  3)    пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

  4)     зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

  5)     технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

  6)     готови храни за селскостопански животни (фуражи);

  Подкрепата е насочена към:

  •    Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;

  •    Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

  •     Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.

  8. Обхватът на мярката, допустимите разходи и недопустимите разходи са описани в приложение „Условия за кандидатстване  по Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2018 г. Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012 и на интернет адреса на МИГ Тервел – Крушари http://www.mig-tk.org/bg/

  9.   Критерий за подбор:

   

  ПОКАЗАТЕЛ

  Точки

  1

  Проектът е за преработка на суровини от приоритетни направления: животновъдство и пчеларство, черупкови и други трайни насаждения, зеленчукопроизводство и етерично – маслени култури

  30

  2

  Над 20% от преработваните суровини са от собствено производство

   

  10

  3

  Проектът допринася за създаване на нови работни места на територията (по технологичен проект):

  o        до 2  работни места;

  o        от 3 до 5 работни места;

  o        над 5 работни места; 

  до 20

  10

  15

  20

  4

  1/3 или повече от новосъздадените работни места се заемат от лица от уязвимите и малцинствени групи 

  15

  5

  Проекти на жени и/или млади хора (до 40 г.)

  15

  6

  Проектът е за ново за общината производство 

  10

  Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 30 точки.

  10.   Период на приема:

   Първи прием: Начало: 01.08.2018 г.     / Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 часа.

  Втори прием: Начало: 02.01.2019 г.       / Краен срок: 03.02.2019 г. 17:30 часа.

  Вторият прием по мярката ще бъдат обявявани при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката.

              Следващ прием по мярката ще бъде обявен с наличния/оставащия финансов ресурс, формиран като разлика между първоначално одобрената сума по мярката от стратегията и общата сума на определения финансов ресурс за одобрените в настоящата процедура проекти и стойността на вече договорените проекти, в случай че има такива.

  11.   Подробна информация и документи за кандидатстване са достъпни :

  -      В ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/;

  електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/

  -     в офиса на МИГ Тервел-Крушари – гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11

  ·     Лице за контакти – Даниела Николова – тел.: 0899122108

                                        Невена     Кирова    – тел.: 0887469928

  12.    Подаването на проектни предложения към Стратегията  за ВОМР по настоящата процедура се извършва по електронен път в ИУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/;

  Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

   

  Публикувано на 01.08.2018 г.

   

  Г  Р  А  Ф  И  К

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2017-2020
  КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНОТО МЕСТНО РАЗВИТИЕ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

  Събитие

  Дата и час

  Място

  1.

  Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

  26.07.2018 10.00 часа

  общ. Тервел, с. Безмер

  – къща за гости Мария - Невена

  2.

  Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

  27.07.2018г. 10.00 часа

  общ. Крушари, с. Телериг -

  Къща за гости " Хан Телериг"

  3.

  Работна/информационна среща

  30.07.2018г. 10.00 часа

  общ.Тервел, гр.Тервел

  – в сградата на общинска администрация ет.2

  4.

  Работна/информационна среща

  30.07.2018г. 14.00 часа

  общ.Тервел, с.Нова Камена

  - Клуб на пенсионера

  5.

  Работна/информационна среща

  31.07.2018г. 10.00 часа

  общ. Тервел, с. Зърнево

  Читалище „Стефан Караджа“ 

  6.

  Работна/информационна среща

  31.07.2018г. 14.00 часа

  общ. Тервел , с. Орляк

  - в сградата на кметството

  7.

  Работна/информационна среща

  01.08.2018г. 10.00 часа

  общ. Крушари, с. Крушари -

  Заседателно зала на общинска администрация

  8.

  Работна/информационна среща

  01.08.2018г. 14.00 часа

  общ. Крушари , с. Лозенец -

  в сградата на кметството

  9.

  Работна/информационна среща

  02.08.2018г. 10.00 часа

  общ. Крушари, с. Телериг -

  Къща за гости " Хан Телериг"

  10.

  Работна/информационна среща

  02.08.2018г. 14.00 часа

  общ. Крушари, с. Коритен -

  в сградата на Читалището

  11.

  Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

  30.08.2018г. 10.00 часа

  общ. Тервел, с. Безмер

  - Клуб на пенсионера

  12.

  Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

  31.08.2018г. 10.00 часа

  общ. Крушари, с. Телериг -

  Къща за гости " Хан Телериг"

  13.

  Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

  29.10.2018г.

   10.00 часа

  общ. Тервел, гр. Тервел - в сградата на общинска администрация ет.2

  14.

  Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

  30.10.2018г.

  10.00 часа

  общ. Крушари, с. Телериг

  Къща за гости " Хан Телериг"