• 01
  • 02
  • 03
  • 04

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че 18 юли 2018г. МЗХГ одобри Процедурата за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Електронното активиране на Процедурата за приема в ИСУН 

е с начало: 01.08.2018 г. и  Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 часа.

 

публикувано на 23.07.2018 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ ПО

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Във връзка с предстоящата обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» от ПРСР 2014-2020,

 публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Условия за кандидатстване по подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до: 09.08.2018 г. 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на УСЛОВИЯТА за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, Указанията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт в

Раздел „ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА“4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Приложение за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

публикувано на 12.07.2018 г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УКАЗАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

КЪМ СВОМР МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Указания за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до: 25.06.2018 г. 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Указанията за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, Указанията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт в

Раздел ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

pdf Приложение за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

публикувано на 01.06.2018 г.

 

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 23.05.2018 г. направи актуализация на индикативния график за  на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през 2018 г.

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2018 г.(изтегли)

От Управителния съвет

Публикувано на 28.05.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ
за процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.003 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По процедурата до крайния срок 15.03.2018 г. постъпиха 5 проектни предложения:

 •    BG06RDNP001-19.003-0001: Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община Крушари, област Добрич -  кандидат Община Крушари
•    BG06RDNP001-19.003-0002: "Рехабилитация на улици в гр.Тервел - Улица "Дунав" - участък от ул."Черни връх" до ул."Черно море";Улица 'Пирин" от О.К.13 до О.К.56 и Улица "Тимок" от О.К 56 до О.К.63" – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0003: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел - кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0004: Обновяване на площад „Старият дъб в гр.Тервел“ – зона за отдих – кандидат Община Тервел
•    BG06RDNP001-19.003-0005: Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер - кандидат Община Тервел

Към 27 април Комисията за подбор на проектни предложения приключи оценката.
Оценителният доклад на КППП е одобрен с Протокол на УС от 30.04.2018 (pdfизтегли).
Процедурата е в процес на проверка на извършения подбор на проектни предложения от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“.