• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ЗА ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Стартирането на приеми по мерките от Стратегиите за ВОМР от местните инициативни групи беше отложено с година поради нормативно неуредени въпроси по управлението на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.. Проблемите касаеха приложимите режими за държавни помощи и начина за кандидатстване с проекти към местните инициативни групи. По тези причини бяха осуетени двата опита на МИГ Тервел-Крушари да обяви приеми на проектни предложения по внесени в Управляващия орган на ПРСР  искания за одобряване на приемите, съответно от 2 март 2017 и от 30 май 2017 г. 

В момента в Народното събрание се разглежда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, в който се предвижда прилагането на инвестиционните мерки от ПРСР да става чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – ИСУН. Промени в Наредба 22 на МЗХГ, касаеща приемите на проекти към МИГ да става в ИСУН излезе на 25 август, а на 4 октомври МЗХГ издаде и Указания за приложимите режими на държавни помощи по мерки, финансирани от ПРСР в стратегиите за ВОМР. 

В съответствие с така наложилото се отлагане на приемите на проекти, Управителният съвет на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 17 ноември 2017 г.:

-       прие Индикативен график за прием на проектни предложения по подмерките от Стратегията за ВОМР за 2018 г.  (xlsизтегли)

-       одобри Обява за прием на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 5 януари до 15 февруари 2018 г.   

Към 20 ноември 2017 г. екипът на МИГ Тервел-Крушари е изготвил и е качил в ИСУН документацията за прием по общинската мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Очaква се в 20-дневен срок тази процедура за прием да бъде одобрена от Управляващия орган в МЗХГ.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА 2018 г. (xlsизтегли)

Индикативният график за 2018 г. предвижда както следва:

 За земеделци:
Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  - от 1 юни до 31 юли 2018 г..

 • За преработвателна промишленост:
  Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти - от 15 март до 30 април 2018 г.  
 • За общини:
  Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - от 5 януари до 15 февруари 2018 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
  Подмярка 19.7.6
  Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията - от 10 септември до 18 октомври 2018 г.
 • За производства и услуги:
  Приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се отлага за 2019 г. Причината за отлагането е липсата на издадена наредба по тази мярка. Очаква се ДФЗ да обяви прием по нея в ИСУН и ако това стане своевременно през годината, МИГ има възможност да изтегли приема по 6.4 в края на 2018 година, като промени съответно графика.
 •  Публикувано на 20.11.2017 г.

   

  Екипът на МИГ Тервел - Крушари информира заинтересованите страни, че има забавяне в обявения Индикативен график за 2017 г. за прием на проекти към Стратегията за ВОМР. Отлагането на приемите е предизвикано от независещи от МИГ причини, като ситуацията е идентична за всички 40 местни инициативни групи с одобрени стратегии в страната. Забавянето на приемите се дължи на:

  • Предстоящи промени в Закона за държавните помощи;
  • Очакване на Указания от Управляващия орган (Министерство на земеделието, храните и горите - МЗХГ) за приложимите режими на държавна помощ по всяка една от мерките, включени в Стратегията; 
  • Необходимост от съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите по отношение на режима за държавни помощи (където е приложимо); 
  • Обнародване на Наредба  по под-мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, каквато все още липсва.

  Съгласно получени от МЗХГ Указания за прием на проекти, МИГ следва да се придържат към актуалните текстове на наредбите по отделните мерки, а в случаите когато за определени мерки няма наредби да не бъде обявяван прием. Очаква се липсващите наредби да бъдат приети най-рано в края на годината, като наред с това се подготвят изменения и по вече публикуваните наредби по под-мярка 7.2 и под-мярка 4.2 от ПРСР.

  Приемите по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари ще бъдат насрочени и индикативната годишна работна програма ще бъде актуализирана след влизане в сила на измененията в горецитираната правна уредба или след получаване на съответните указания от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 - МЗХГ.


  ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

  УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 24 февруари 2017 г. направи промени в реда на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през първите две години на изпълнението й. Беше одобрен

  АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2017 г.xls(изтегли)

  Приемът на проекти към МИГ Тервел-Крушари ще започне от 2017 г. по следния индикативен график:

  • За земеделци:
   Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  - от 4 септември до 20 октомври.
  • За преработвателна промишленост:
   Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти - от 24 юли до 24 август 2017 г.. Документите за кандидатстване по подмярка 4.2 можете да намерите тук.
  • За общини:
   Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - от 5 юли до 24 август 2017 г. Документите за кандидатстване по подмярка 7.2 можете да намерите тук.
  • Подмярка 19.7.6 Подкрепа  за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията - от 11 септември до 20 октомври 2017 г.

  Проекти по :

  • Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

   ще се приемат през 2018 г.

  От Управителния съвет

  Публикувано на 02.03.2017 г.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  На проведеното на 7.02.2017 г. общо събрание на сдружение МИГ Тервел-Крушари  бяха взети следните по-важни решения:
  Направени бяха промени в Устава, с които беше намален съставът на ръководните и контролни органи, както следва:
  Съставът на Управителния съвет беше редуциран от 9 на 5 члена и в него останаха:

  • Община Тервел, представлявана от Живко Георгиев - публичен сектор;
  • Народно читалище «Д.Дончев-Доктора -1893», представлявано от Невена Куртева – нестопански сектор;
  • НЧ ”Йордан Драгнев - 1894“, представлявано от Диана Иванова – нестопански сектор;
  • «ТРИАДА» ООД, представлявано от Валентин Петров – стопански сектор;
  • ЕТ «Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов» – стопански сектор.

  Контролният съвет отпадна като орган на Сдружението.
  Освен това бяха приети следните документи на сдружението:

  • Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР
  • Бюджет за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
  на сдружение МИГ Тервел-Крушари

  Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел с решение от   10.01.2017 г. е свикано Общо събрание на Сдружението на 7 февруари 2017 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен ред:

  1. Промени в Устава на Сдружението.
  2. Прекратяване правомощията на членове на Управителния съвет.
  3. Прекратяване правомощията на членовете на Контролния съвет.
  4. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.
  5. Приемане бюджета за 2017г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение МИГ Тервел- Крушари
  6. Разни

  При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
  Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението:
  -    в гр. Тервел – в офиса на МИГ-а и
  -    в с. Крушари -  ст. 307 на Община Крушари (при Димитрина Желева)


  От Управителния съвет

  Публикувано на 16.01.2017 г.

   ПРЕЗ 2017 г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО
  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

  В резултат на обединените усилия на общинските ръководства и на активните земеделци и предприемачи от територията на общините Тервел и Крушари, в края на тази година Местната инициативна група „МИГ Тервел-Крушари“  получи финансиране за изпълнение на своята нова Стратегия за водено от общностите местно развитие. Ръководството на МИГ-а благодари на всички, които участваха в срещи и обсъждания по изготвяне на Стратегията и дадоха своя принос за постигане на този успех!

  С предоставените средства ще бъдат подпомагани проекти на земеделски стопани и на други предприемачи от територията, които отговарят на приоритетите на Стратегията и допринасят за развитие на територията. Приемът за заявления за финансово подпомагане на предложени проектни идеи ще започне през 2017 година.  Заявления по мярка 4.1 от земеделски стопани ще се приемат през летните месеци от юни до август. Останалите предприемачи ще могат да кандидатстват по мярка 6.4 с проекти за развитие на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги през месеците септември и октомври.

  Поради големия интерес, още от началото на 2017 година, в офиса на МИГ-а в гр. Тервел и в новооткрития офис в с. Крушари екипът на местната инициативна група ще консултира всички заинтересовани, като помага за оформяне на техните проектни идеи и съдейства по изготвянето на проектите им.   

  Управителният съвет и екипът на МИГ Тервел-Крушари Ви пожелават весели Коледни и Новогодишни празници! Нека през Новата 2017 година ЗАЕДНО да поставим едно ново начало за едно по-добро бъдеще!