• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ОБЯВА
за прием на проектни предложения
по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
към Стратегията за ВОМР на  СНЦ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от 4.01.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2

Наименование на процедурата:

МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

·       Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места на територията на МИГ;
·       Да се подобри достъпа на населението на територията до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
·       Да се подобри достъпа на населението от територията до социални и образователни услуги;

 Допустими кандидати: Община Тервел и община Крушари.

Допустими дейности:

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за:

 • Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 • Допустими за финансова помощ са следните разходи:

  1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

  а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
  б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква "а";

  2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане - до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

  3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи - до пазарната им стойност;

  4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква "а", т. 2 и 3.

  Период за прием:

  Начало: 12.02.2018 година                     Краен срок: 15.03.2018 година, 17:00 часа.

   Бюджет на приема: 1 150 000 лв.

  Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

  Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 10 000 лв.Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 300 000 лв.

  Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

  Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта

   Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

  ТОЧКИ

  1/ За проекти за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в населени места; за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване; за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на културна инфраструктура, инвестицията е в населени места с общо население:

    - от 100 до 200 души
    - от 200 до 300 души
    - от 300 до 400 души
    - от 400 до 500 души
    - от 500 до 600 души
    - от 600 до 800 души
    - от 800 до 1000 души
    - от 1000 до 1200 души
    - над 1200 души  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  100

  2/  За проекти за инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура:

   o   Вид на училището или детското заведение:
       -  средищни (обслужващи повече от едно населено място) или обединени училища или детски заведения с повече от 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 4 школи
       -  училища обслужващи само населеното място или детски заведения с 2 групи или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 3 школи
       -  детски заведения с една група или обслужващи звена за извънкласна работа с повече от 2 школи 
  o   Инвестицията е на обр. инфраструктура в населено място с повече от 20% население от малцинствени групи съгласно обективен статистически източник.

   

  до 70
  70


  50

  30

   30

  3/  За проекти за инвестиции в подобряване на социална инфраструктура:

   o   за инвестиции в социално заведение, предлагащо услуги за стари/възрастни хора
   o   социалната услуга обхваща:
        -    под 50 потребители
        -    от 50 до 100 потребители
        -    от 100 до 200 потребители
        -    над 200 потребители
  o   над 50% от потребителите на социалната услуга са от уязвимите и малцинствени групи

   

  40

  10
  20
  30
  40
  20

  Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 20 точки.

  Лица за контакт:
  Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Даниела Николова, тел. 0899122108
  Координатор – Невена Кирова, тел. 0887469928

  Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
  -       в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
  -       на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари www.mig-tк.org и
  -       в офиса на МИГ-а в гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“ №11.

  Начин на подаване на проектните предложения:
  Проектните предложения от кандидати за подпомагане по подмярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.